മൊത്തക്കച്ചവടത്തിൽ ഫിൽട്ടർ കോഫി ബാഗുകൾ, ടീ പാക്കേജിംഗ് ബോക്സ്, എഫ്ഡിഎ ഉള്ള ടീ ബാഗ് മെഷീൻ, EU റെഗുലേഷൻസ് 10/2011, SGS, ISO9001 - ഹാങ്‌സൗ വിഷ് ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി ട്രേഡിംഗ് ഫാക്ടറി
പേജ്_ബാനർ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

2013402741 ഹാംഗ് ടാഗ്

2013402741 ഹാംഗ് ടാഗ്

2113403552 ടീ ബാഗ് ഫിൽറ്റർ മെംബ്രൺ (PA)

2113403552 ടീ ബാഗ് ഫിൽറ്റർ മെംബ്രൺ (PA)

2113403554 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ

2113403554 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ

2113403555 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ

2113403555 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ

2113403618 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ പിപിപിഇ

2113403618 ടീ ബാഗ് ഫിൽട്ടർ മെംബ്രൺ പിപിപിഇ

PLA മെഷ്

പി.എൽ.എ.മേഷ്